Věda

www.KMA.zcu.cz  

Diferenční rovnice
Diferenční rovnice na časových škálách
Diferenční rovnice a dynamické okrajové úlohy
Numerické experimenty

Fučíkovo spektrum
Multipoint okrajové úlohy
Fučíkovo spektrum pro obyčejné diferenciální rovnice
Fučíkovo spektrum pro parciální diferenciální rovnice
Fučíkovo spektrum pro diferenciální operátory vyšších řádů
Numerické experimenty

Funkcionální analýza v Banachových prostorech
Věta o otevřeném zobrazení s omezeními
Vlastnosti infimální konvoluce v Banachových prostorech
Hardyho nerovnost
Numerické experimenty

Nelineární diferenciální rovnice
Existence a jednoznačnost rešení okrajové úlohy pro kvazilineární rovnice
Násobnost a bifurkace rešení okrajové úlohy pro kvazilineární rovnice
Bistabilita diferenciální rovnice
Systémy s semipositony
Okrajové úlohy nelineární elasticity
Numerické experimenty

p-Laplace operátor
Existence a jednoznačnost pro diferenciální rovnice s p-Laplace operátorem
Fredholmova alternativa pro p-Laplace operátor
Numerické experimenty

Stochastická analýza
Ergodické vlastnosti stochastických evolučních rovnic
Odhady parametru ve stochastických diferenciálních rovnicích
Numerické metody pro stochastické diferenciální rovnice
Náhodné procesy v diskrétních a spojitých modelech matematické ekonomie
Numerické experimenty

Visuté mosty
Existence a jednoznacnost rešení
Numerické experimenty

Symbolické výpočty
webMath.zcu.cz
gridMathematica
Numerické experimenty